Aangesloten bij
Jargon

Makelaars jargon

Asbest clausule
Tot zo n 15 jaar geleden werden asbesthoudende stoffen verwerkt in bepaalde, meestal brandwerende, bouwmaterialen. Als er een kans bestaat dat er asbest aanwezig is, wordt vaak een asbestclausule opgenomen in de overeenkomst.

Voorbeeld: In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen

Bankgarantie/waarborgsom
Een garantie verklaring van een Nederlandse bankinstelling. Met deze garantieverklaring garandeert de bank dat de koper zijn verplichtingen voorvloeiende uit de koopakte, zal nakomen. Overigens wordt ook steeds vaker een bankgarantie gevraagd aan de verkoper.

Bestemmingplan
Een door de gemeenteraad vastgesteld inrichtingprogramma van een bepaald gebied ten behoeve vaneen goede ruimtelijke ordening. In het bestemmingsplan worden de bestemming en het gebruik van de grond en de bebouwing vastgelegd. Het bestemmingplan geeft ook de bouwvoorschriften aan.

Courtage
Aan een makelaar te betalen provisie bij een geslaagde transactie. De hoogte van het bedrag of het percentage over de (ver)koopprijs wordt tussen u en de makelaar afgesproken en vastgelegd bij de opdracht verstrekking. de courtage is exclusief 21% BTW.

Dalrente
In de hypotheekofferte wordt u een hypotheekrente aangeboden die geldt op de dag van passeren. Als in de periode tussen de offerte en passeren van de akte de rente daalt (en daarna eventueel weer stijgt), dan wordt u op de dag van passeren bij de notaris de laagste rente van die periode aangeboden.

Erfdienstbaarheid
Dit betekent dat derden bepaalde rechten hebben op het gebruik van grond en/of bebouwing. Erfdienstbaarheden worden in het eigendomsbewijs vermeld. Bijvoorbeeld het recht van overpad, uitrit, het gemeenschappelijk gebruik van leidingen, TV antenne etc.

Erfpacht
Het recht om een onroerende zaak, een stuk grond van iemand anders (bijvoorbeeld van de gemeente) te gebruiken/te bebouwen tegen een betaling van een canon (een vast bedrag per maand of per jaar).

Hypotheekakte
In dit document worden afspraken weergegeven tussen de koper en een financieringsinstelling met betrekking tot de hypotheek. Vervolgens wordt dit document door de notaris ter inschrijving aangeboden aan het Kadaster en wordt het in een speciaal daarvoor bestemd register ingeschreven.

Kadaster
Het kadaster is een soort bibliotheek waarin gegevens over onroerende zaken worden bijgehouden. Denk hierbij aan de grootte van het [perceel en de grenzen ervan, de huidige- en voorgaande eigenaren,hypotheken, monumentenwet etc.

Koopakte/Koopcontract
In dit document worden alle mondelinge afspraken tussen de kopers en verkopers van een onroerende zaak schriftelijk vastgelegd. De koper heeft het recht om gedurende 3 dagen zonder opgaaf van reden het contract op te zeggen.

K.K. Kosten koper
Dat zijn de kosten die gemaakt moeten worde om een onroerende zaak in eigendom te krijgen. Het gaat hierbij om overdrachtsbelasting (6%), notariskosten voor de akte van levering en registratie bij het kadaster

Levering
de levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte bij levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

Milieuclausule
Deze wordt vaak in het koopcontract opgenomen. Hierbij wordt aansprakelijkheid van de verkoper voor wat betreft de bodemgesteldheid en de daaruit voortvloeiende saneringsplichten uitgesloten.

Nationale Hypotheek Garantie
De Stichting waarborgfonds Eigen Woningen stelt zich garant tegenover een hypotheekinstelling als de geldlener de rente en aflossing verbonden aan de hypothecaire geldlening niet meer betaald. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt u in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het verkrijgen van een financiering met een Nationale Hypotheek Garantie is een koopsomgrens (€ 250.000,-- inclusief kosten) vastgesteld. Boven dit bedrag kunt u geen financiering met Nationale Hypotheek Garantie krijgen.

Onder bod zijn
Dit is een toezegging van de makelaar van de verkoper aan de gegadigde, geen transactie met andere gegadigden te zullen aangaan. Bezichtigingen door andere gegadigden blijven echter wel mogelijk.

Ontbindende voorwaarden
Dit zijn voorwaarden die kunnen worden opgenomen in de koopakte. Deze zorgt ervoor dat de overeenkomst (kosteloos) kan worden ontbonden als die voorwaarde niet wordt vervuld. Een ontbindende voorwaarde kan zijn de financiering, het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.

Overdrachtsbelasting
Dit is een belasting die wordt geheven bij de koper van een onroerende zaak (exclusief roerende zaken. Momenteel is het rentepercentage 6%. Bij een niewbouwwoning wordt meestal geen overdrachtsbelasting, maar BTW. geheven.

Recht van overpad
Het recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Het recht hangt aan de onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand.

Roerende goederen
Roerende zijn goederen die niet aan de woning verbonden zijn. Voorbeelden zijn gordijnen, losliggende parketvloer, etc. De koper kan deze overnemen van de verkoper.

Sleutelverklaring
Deze wordt opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris

Transport
Dit is de juridische eigendomsoverdracht van de woning bij de notaris.

Vrij op naam (v.o.n.)
V.o.n. betekent dat in de koopsom alle kosten zijn inbegrepen om de onroerende zaak in eigendom te krijgen (overdrachtsbelasting of BTW, notariële kosten voor levering e.d.) Hierbij horen niet de eventuele kosten voor de makelaar, notariële kosten voor de hypotheekakte.

WOZ-waarde
Door de gemeente vastgestelde waarde van onroerende zaken. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de gemeentelijke belastingen, de waterschapsbelastingen en het huurwaardeforfait